زراعت

مسائل ومباحث نوین

مدیریت علفهای هرز وعلفکشها در مزارع پنبه

If the picture is unavailable or slow to load try another.

علفهای هرز این مهمانان ناخوانده مزارع پنبه یکی از عوامل محدود کننده کشت وکار وتولید این محصول استراتژیک در اغلب مناطق پنبه کاری کشورمان است .این گیاهان هرز بطرق مختلف وبیشتر در رقابت برای آب ومواد غذایی ونور ومکان وسایرعوامل موثر در رشد باعث خسارت در مزارع  پنبه میشوند ،از نظر کمی علفهای هرز در جذب مواد غذایی  وآب از قدرت بیشتری برخوردار بوده و موجب ضعیف شدن وتوقف رشد در پنبه میشوند مانن علفهای هرز خرفه وخارخاسک. از نظر کیفی اختلاط علفهای هرز با وش تولیدی باعث زرد شدن وکدری رنک وش میشوند ووجود این بقایا در وش در کارخانجات پنبه پاک کنی در تصفیه وش اثر منفی گذاشته والیاف تولیدی کیفیت مناسب را نخواهد داشت.از دیگر آثار خسارات علفهای هرز میتوان به کاهش کیفیت بذور پنبه وکاهش راندمان آبیاری و گسترش آفات وبیماریها وافزایش ترشح مواد ضد رشد از ریشه علفهای هرز در خاک  اشاره نمود. باتوجه به این مطالب اهمیت مبارزه با علفهای هرز در مزارع  پنبه روشن میشود. برای مدیریت دقیق ومناسب در کنترل علفهای هرز وکاهش خسارات آنها در مزارع پنبه بایستی علفهای هرز  مزارع را بطور صحیح شناسایی وبا شناخت کافی از اکولوژی وزیست شناسی وروشهای مبارزه با  بخصوص فیزیولوژی علفکشهاآنها اقدام لازم بعمل آوریم.

شناسایی علفهای هرز مزارع پنبه:

حدود یکصد گونه گیاهی در مزارع پنبه  کشور شناسایی شده اند که مهمترین علفهای هرز پهن برگ یکساله 14گونه وعلفهای هرز باریک برگ یکساله 7گونه وعلفهای هرز دائمی را 16گونه تشکیل میدهندو طبق جدول زیر وجود دارند:

علفهای هرز پهن برگ

نام فارسی

نام علمی

محل پراکنش جغرافیایی

گاوپنبه

Abutilon theophrasti medic

گلستان- سمنان

تاج خروس

Amaranthus spp

اکثر استانها

گلرنگ

Carthamus oxyacantha mr

خراسان

سلمک

Chenopodium album l

اکثر استانها

گوش بره

Chrozophora tinctoria l

فارس

تاتوره

Datura stramonium l

تهران-سمنان

فرفیون

Euphorbia helioscopia l

تهران سمنان

کنف وحشی

Hibhscus trionum l

خراسان

کاهوک

Luctuca serriola l

خراسان سمنان

هفت بند

Polygonum aviculare l

اکثر استانها

خرفه

Portulaca oleracea l

اکثراستانها

تاج ریزی

Solonum nigrum l

اکثر استانها

خارخسک

Tribulus terrestris l

فارس- مازندران اردبیل

توق

Xan thium strumarium l

فارس- سمنان

علفهای هرز باریک برگ یکساله

پنجه مرغی

Digitaria sanguinalis l

خوزستان- خراسان سمنان

علف نرمو- علف عشق چمنی

Eragrostis spp

خراسان

سوروف

Echinochloa crus-galli l

اکثر استانها

سوروف برنجی

Echinochloa colonum l

فارس

جو وحشی

Hordeum spp

خراسان- سمنان

چسبک

Setaria viridis l

سمنان- تهران

ارزن زبر

Setaria verticillata l

خراسان

علفهای هرز دائمی

تلخه

Acroptilon repens l

سمنان- تهران- خراسان

بیدگیاه

Agropyron repens

برخی نواحی

خارشتر

Alhagh persarum bossi

اکثر استانها

ازمک

Cardaria draba l

سمنان- تهران خراسان

کاسنی

Cichorium intybus l

اکثر استانها

کنگر وحشی

Cirsium arvense l

خراسان

پیچک صحرایی

Convolvulus arvensis l

اکثر استانها

اویارسلام

Cyperus esculentus l

اکثر استانها

مرغ

Cynodon dactylon l

اکثر استانها

پنیرک

Malva neglecta wallr

خراسان-سمنان- مازندران- مغان

بندواش

Paspalum dilatotum poir

گلستان

نی

Phragmites australis trin

اکثر استانها

کهورک

Prosopis stephaniana willd

خراسان

شیرتیغک

Sonchus spp

سمنان- خراسان

قیاق

Sorghum halepense l

اکثر استانها

 مدیریت کنترل علفهای هرز در مزارع پنبه کاری کشورمان:

در یک مدیریت منطقی برای به حداقل رساندن  خسارات مهمانان ناخوانده در مزارع  ابتدا باید به دو  اصل اساسی توجه نموده وآنها را در سرلوحه خود قرار دهیم.اصل اول تدابیر پیشگیرانه است تا هرچه کمتر این مهمانها به سفره گسترده گیاه زراعی  دعوت شوندو اصل دوم کاهش جمعیت  این مهمانهای ناخوانده پر توقع است تا بدین ترتیب خسارت آنها به زیر حد آستانه زیان اقتصادی برسد که در زیر  به این اصول میپردازیم

1.       کاشت بذور پاک وبدون بذر علفهای هرز،استفاده از کودهای دامی وآلی پوسیده وعمل آوری شده،ازبین بردن علفهای هرز حاشیه جاده ومزارع وکانالهای آبیاری قبل از به گل نشستن  از اصول پیشگیری محسوب میشوند.

2.       غرقاب کردن ویخ آب دادن مزرعه باعث سبز شدن علفهای هرز قبل از کشت شده وبا عملیات خاک ورزی حذف میشوند

3.       آیش وتناوب زراعی باعث میشود تا جمعیت علفهی هرز در مزرعه بشدت کاهش یابد

4.       آماده سازی ناسب ستر بذر و فراهم نمودن شرایمناسب برای رشد ونمو یاه زراعی باعث  رشد مطلوبپبه ده وعلفهای هرز توان رقابی خود را از دست میدهند

5.       کشت بوقع پنبه در زرعه باع میگردد تا گیاه بسعت جوانه زده ومراحل زندگی خود را طی نموده وعلفهای هرز نتوانند رقابت کنند

6.       وجین لای هرز با مسایل دستی یا ماشینی سبب از بی رفتن علفهی هرز میشود

7.       سرانجام استفاده از روش شیمیایی میتواند بنحو سریع وکم هزینه علفهای هرز را ازبین ببرد ولی باید توجه نمود که روشهای شیمیایی خطرات زیادی برای انسان ودام ومحیط زیست وحتی پنبه دارد ودر استفاده از این روش باید مسائل ایمنی وفنی را کاملاً رعایت نمائیم وهمیشه بعنوان آخرین حربه بکار ببریم.

مدیریت کاربرد علفکشها در مزرعه پنبه:

علفکش ها گروهی از مواد شیمیایی هستند  که با مکانیسمهای خاص  تاثیر گذاری خود مانند بازدارندگی بیوسنتز اسیدهای چرب،بازدارندگی سنتز اسید آمینه، بازدارندگی تقسیم سلولی ،تنظیم کنندگی رشد وبازدارندگی رنگدانه زندگی علفهای هرز را مختل وسرانجام موجب توقف رشد ویا ازبین رفتن آنها میشوند این سری از مواد شیمیایی بایستی در دز مناسب وشرایط بخصوص مصرف شوند در غیر اینصورت ممکن است بر روی محیط و زندگی پنبه اثرات سوء داشته باشند.ومهمتر از همه ایجاد پدیده مقاومت در علفهای هرز میباشد. مبارزه مکانیکی با علفهای هرز در زراعت پنبه به لحاظ شکل سیستم ریشه ای آن معمولاً  بهتر از استفاده از علفکش ها موثر است وباید از روش مکانیکی بیشتر استفاده کنیم شاید بدلیل این موضوع تعداد علفکش های معرفی شده برای این زراعت هم محدود وانگشت شمار باشند. تاکنون حدود 10نوع علفکش برای مبارزه با علفهای هرز مزارع پنبه معرفی شده است که در جدول زیر به معرفی ومشخصات برخی از آنها که درحال حاضر مصرف میشوند میپردازیم

علف کش های  مورد مصرف در پنبه

نام عمومی

نام تجاری

نحوه عمل

فرمولاسیون

مقدارمصرف (درهکتار)

زمان مصرف

باریک برگ کش

کوییزالوپ-پی-تفوریل

پنترا

بازدارندهACCase

4%EC

2تا3لیتر

پس رویشی

هالوکسی فوپ آر متیل استر

گالانت سوپر

بازدارندهACCase

10%EC

75/0تا1

پس رویشی

هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل

گالانت

بازدارندهACCase

5/12%EC

1تا2لیتر

پس رویشی

ستوکسیدیم سدیم

نابو اس

بازدارندهACCase

5/12%EC

3لیتر

پس رویشی

توامان (پیش رویشی)

تریفلورالین

ترفلان

بازدارنده تقسیم سلولی

48%WV

2تا5/2لیتر

قبل از کاشت ومخلوط با خاک

دیوران

کارمکس

بازدارندهPSII

80%WP

3کیلوگرم

پیش رویشی

اتال فلورالین

سونالان

بازدارنده تقسیم سلولی

EC33%

3تا5/3لیتر

قبل از کاشت ومخلوط با خاک

توامان (پس رویشی)

پرومترین

گزاگارد

بازدارندهPSII

80%WP

1تا2کیلوگرم

پیش رویشی

تری فلوکس سولفورون سدیم

انوک

بازدارندهALS

75%WG

15گرم همراه باسیتوگیت 1000/2

8-5برگی پنبه

پرومترین+فلومترون

کانوی

بازدارندهPSII

88%DF

5/2تا3کیلوگرم

پس از کاشت در مرحله 4-3برگی علف هرز

 

نکته مهم در کاربرد علفکش:میزان دز توصیه شده وانتخاب زمان ونوع مناسب علفکش وروش کاربرد مناسب تاثیر بسزائی در مدیرت علف هرز وعلفکش دارد. در مصرف علفکش های مصرفی در فبل از کاشت بایستی به این نکته توجه نمود که آماده سازی زمین نقش موثری در جذب علفکش توسط کلوئیدهای خاک دارد این نوع علفکشها (ترفلان وسونالان و...)بایستی با میزان آب توصیه شده بخوبی مخلوط ودر سط خاک توسط سمپاشهای بوم دار پشت تراکتوری با قطرات درشت پاشید شده وبلافاصله توسط دیسک با خاک مخلوط شوند . هرچه فاصله آبیاری مزرعه با کاربرد علفکش کوتاهتر باشد تاثیر سم بیشتر خواهد شد.

زمان مصرف علفکش گازاگارد پس از کاشت پنبه وقبل از سبز شدن است چنانچه قبل از کاشت مصرف شود گیاهچه های پنبه را از بین میبرد

از مصرف علفکش ها توام با حشره کش ه باید خودداری نمائیم

عوارض ناشی از مصرف علفکش ها در مزرعه پنبه:

         I.            اثربرفرایند رشد ونمو پنبه: دز بالای مصرف علف کش ترفلان باعث اختلالاتی نظیر سبز شدن وجوانه زنی شده وپنبه را مستعد ابتلا به بیماریها مینماید برخی از علفکشها نظیر توفوردی باعث رشد بیش از حدوپیچ خوردگی ساقه وباریک شدن برگها وتورم ریشه ها میشود. مصرف دز بالای علفکش های دینیترو آلانین ها باعث جلوگیری از توسعه ریشه های فرعی وکاهش رشد میشوند.علفکش های آرسینیکی در دز بالا باعث پژمردگی وقرمز وسوختگی برگها میشوند ورسیدن محصول بتاخیر میافتد

       II.            اثر بر میزان آفات وبیماریها:  کاربرد علف کش ترفلان باعث افزایش بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solaniمیشود.مصرف علفکش DSMAباعث کاهش جمعیت آفت زنجرک ها وساس ها میشوند

     III.            اثر بر روی موجودات مفید: مصرف برخی از علفکش ها باعث کاهش شدید جمعیت  حشرات مفید وموجودات مفید خاکزی میشود

 

 

نوشته شده در دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱| ساعت 20:21| توسط رامین ترامشلو|


آخرين مطالب
» اطلاع رسانی
» دستورالعمل فنی واجرایی مبارزه با سن غلات
» تبریک سال نو
» استویا (stevia)
» خواص ادویجات دارویی
» میوه های انرژی زا
» خواص روغنهای خوراکی
» خواص ضدسرطانی میوهای رسیده موز
» یلدا
» عیدسعید قربان مبارک

قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت